Regulamin Ogólny – obowiązujący od 01.11.2016r.

Regulamin Usługi Newsletter – obowiązujący od 25.05.2018r.

Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość obowiązujące od 01.11.2016 r.

I. Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez PPHU AROMALINEA z siedzibą w 42-310 Żarki, ul. Leśniowska 85, posługującą się numerem NIP 5771606140, REGON 243104576.

  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.aromalinea.pl zwanym dalej Klientem, a PPHU Aromalinea zwaną dalej Sprzedawcą.

  3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.aromalinea.pl Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący, oraz Klient są synonimami.

  4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez PPHU Aromalinea jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

  5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego www.aromalinea.pl

  6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.aromalinea.pl oraz na portalu aukcyjnym Allegro są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

  7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

  8. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego www.aromalinea.pl wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Wartość brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

  9. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego www.aromalinea.pl

  10. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów :

a) przelewem – przed dostawą przesyłki na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
b) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od Listonosza lub Kuriera,
c) w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,
d) gotówką lub w formie przedpłaty – przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,

  11. Akceptując Regulamin Sklepu Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania, oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania, oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

  12. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa PPHU Aromalinea do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

  13. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia, oraz integralność ich treści.

  14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

  15. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

  16. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres : PPHU AROMALINEA ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki lub elektronicznie na adres e-mailowy biuro@aromalinea.pl . W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji PPHU AROMALINEA  traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia

  17. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową www.aromalinea.pl  (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.aromalinea.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

  18. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość :

a) dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.aromalinea.pl,

b) jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

c) jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

d) opiniowania produktów bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

19. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link służący do aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

20. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

21. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient :

a) wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie www.aromalinea.pl i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

1) realizacji umowy przez Sprzedającego,

2) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.aromalinea.pl ,

b) powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego www.aromalinea.pl,

c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

22. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz ich poprawiania.

23. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy  www.aromalinea.pl Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu  www.aromalinea.pl  z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu www.aromalinea.pl

24. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.aromalinea.pl  z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy www.aromalinea.pl

25. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.aromalinea.pl  wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

26. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym www.aromalinea.pl należy kliknąć wybrany produkt, określając przy tym liczbę sztuk danego produktu, sposób płatności i wysyłki.

27. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

28. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

IV. Dostawa

29.   Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.aromalinea.pl oraz zakupionych telefonicznie lub e-mailowo realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

30. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej do wskazanego przez Klienta adresu.

31. Klient może także odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy PPHU AROMALINEA ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

32. Koszt dostawy zakupionych produktów jest przedstawiony na stronie www.aromalinea.pl podczas składania / finalizowania zamówienia.

33. PPHU AROMALINEA zamawia usługę dostawy wybranego produktu w imieniu Klienta, ale nie odpowiada za usługi Poczty Polskiej i firm Kurierskich odnoszących się do czasu i jakości dostawy.

34. Termin finalizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do  8 dni roboczych.

35. W wypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, oraz za tą samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia
i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego włącznie. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

36. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania zamówienia Klientowi, przechodzi na niego prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki bądź produktu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem biuro@aromalinea.pl oraz wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.aromalinea.pl/regulamin/ a opisanego jako „Formularz Zgłoszenia Reklamacji”.

37. Jakiekolwiek uszkodzenia produktu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem  biuro@aromalinea.pl oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

38. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, PPHU AROMALINEA może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

39. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby firmy  PPHU AROMALINEA (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). PPHU AROMALINEA umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@aromalinea.pl.
Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej www.aromalinea.pl/regulamin/ a opisanego jako „Formularz Zwrotu Zakupionego Produktu”

40. Zwracany produkt musi spełniać poniższe wymogi :

a) być w niepogorszonym stanie,

b) posiadać oryginalne metki i zabezpieczenia fabryczne,

c) posiadać oryginalne opakowanie,

d) odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie transportu,

e) do przesyłki dołączony wypełniony „Formularz Zwrotu Zakupionego Produktu” lub wysłany na adres e-mailowy biuro@aromalinea.pl,

f) w przesyłce powinien znajdować się oryginalny dowód zakupu.

41. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako wydanie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

42. Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do wyprodukowania produktu według konkretnej specyfikacji konsumenta (zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb),

43. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny.

44. Produkt należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

45. Przesyłka ze zwracanym produktem odesłana na koszt PPHU AROMALINEA nie zostanie przyjęta.

46. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

47. W przypadku zwrotu produktu, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PPHU AROMALINEA, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

48. PPHU AROMALINEA dokona niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego produktu od Klienta, zwrotu zapłaty pomniejszone o koszty dostawy (wysyłki do Klienta) na wskazany w „Formularzu Zwrotu Zakupionego Produktu” rachunek bankowy.

49. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). PPHU AROMALINEA informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza siedzibą firmy zgodnie z wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu (nie prowadzi akwizycji).

VI. Warunki Gwarancji i Reklamacji

50. Każdy zakupiony produkt posiada 12-miesięczną gwarancję na warunkach producenta :

a) naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności standardowych przewidzianych w instrukcji obsługi do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

b) gwarancja obejmuje usterki produktów wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane wadami produkcyjnymi. Gwarancji nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

51. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę kupna przysługuję prawo do reklamacji. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty przekazania produktu w siedzibie PPHU AROMALINEA.

52. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem 505 230 794 lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@aromalinea.pl. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił formularz znajdujący się na stronie internetowej  www.aromalinea.pl/regulamin/ a opisanego jako „Formularz Zgłoszenia Reklamacji”. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, Klient otrzyma zwrotnie informację o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

53. Reklamowany produkt musi spełniać poniższe wymogi :

a) odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie transportu,

b) do przesyłki dołączony wypełniony lub wysłany na adres e-mailowy biuro@aromalinea.pl „Formularz Zwrotu Zakupionego Produktu” z dokładnym opisem usterki, z danymi osobowymi, z kontaktem telefonicznym i e-mailowym.

c) w przesyłce powinny znajdować się : oryginalny dowód zakupu lub jego ksero, karta gwarancyjna (w przypadku jej wydania),

54. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt na własny koszt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego : PPHU AROMALINEA ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki

55. Przesyłka z Reklamowanym produktem wysłana na adres i na koszt PPHU AROMALINEA nie zostanie przyjęta.

56. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

57. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

58. Odbiór reklamowanego produktu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

59. Większość produktów oferowanych przez PPHU AROMALINEA posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

60. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

FORMULARZE DO POBRANIA :

formularz-zgloszenia-reklamacji

formularz-zwrotu-zakupionego-produktu

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER OBOWIĄZUJĄCY OD 25.05.2018r.

  • I. Postanowienia wstępne

   • 1. Niniejszy dokument (dalej również: „Regulamin” określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „newsletter” przez PPHU Aromalinea ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki (który stanowi także adres do doręczeń), NIP 577-160-61-40, REGON 243104576, adres poczty elektronicznej: biuro@aromalinea.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 505 230 794 – opłata jak za połączenie standardowe- wg. cennika właściwego operatora (dalej również: „Usługodawca”).

   • 2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna, albo działająca przez osobę umocowaną osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej również: „Usługobiorca”). W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w przypadku takiej potrzeby zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter (dalej również: „Umowa”) oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Usługodawcy, przy czym co do zasady Umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera.

   • 3. Korzystanie z usługi Newsletter (w tym zawarcie Umowy) wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter na podany numer komórkowy – telefon komórkowy; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) ważny/aktywny adres e-mail; (7) klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

  • II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

   • 1. Usługa Newsletter, świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje:

    • a. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy (których aktualna lista podana jest w ramach Serwisu), w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych,

    • b. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy dane obejmujące swoje imię, nazwisko, ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, w tym w szczególności złożyli zamówienie lub założyli konto pod adresem internetowym: www.aromalinea.pl (dalej również: „Serwis”), drogą pocztową informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy (których aktualna lista podana jest w ramach Serwisu), w tym w szczególności bonów lub dedykowanych ofert promocyjnych,

    • c. otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy i partnerów Usługodawcy (których aktualna lista podana jest w ramach Serwisu), w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

   • 2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

    • a. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail w odpowiednim polu w Serwisie lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem;

    • b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter).

   • 3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

   • 4. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

    • a. podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Usługobiorcy,

    • b. niezwłocznego aktualizowania danych podanych Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy;

    • c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  • III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   • 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.

   • 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

   • 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy, a Usługobiorca nie podał Usługodawcy innych danych osobowych.

   • 4. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z newslettera, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   • 5. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w ramach Serwisu.

  • IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

   • Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

  • V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   • 1. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.

   • 2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

   • 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na przykład pisemnie na adres: PPHU Aromalinea ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki

   • 4. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, danych kontaktowych składającego reklamację, a także opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

   • 5. Ani Usługodawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych.

  • VI. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU

   • 1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.

   • 2. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):

    • a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

    • b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

    • c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

   • 3. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

   • 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa w pkt IV powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II. ust. 4 lit. c Regulaminu.

   • 5. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   • 6. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

    • a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

    • b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

    • c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

   • 7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

   • 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

  • VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny również pod adresem https://aromalinea.pl/regulamin/ i obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

  • 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.

  • 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

  • 4. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.