Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość,
obowiązujące od 01.11.2016 r.

I. Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez PPHU AROMALINEA Żaneta Szecówka-Szczepanek z siedzibą w 42-310 Żarki, ul. Leśniowska 85, posługującą się numerem NIP 5771606140, REGON 243104576.

  2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.aromalinea.pl zwanym dalej Klientem, a PPHU Aromalinea zwaną dalej Sprzedawcą.

  3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.aromalinea.pl Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący, oraz Klient są synonimami.

  4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez PPHU Aromalinea jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

  5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego www.aromalinea.pl

  6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.aromalinea.pl oraz na portalu aukcyjnym Allegro są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

  7. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

  8. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego www.aromalinea.pl wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Wartość brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

  9. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego www.aromalinea.pl

  10. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów :

a) przelewem – przed dostawą przesyłki na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
b) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od Listonosza lub Kuriera,
c) w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,
d) gotówką lub w formie przedpłaty – przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,

  11. Akceptując Regulamin Sklepu Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania, oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania, oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

  12. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa PPHU Aromalinea do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

  13. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia, oraz integralność ich treści.

  14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

  15. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

  16. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres : PPHU AROMALINEA Żaneta Szecówka-Szczepanek , ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki lub elektronicznie na adres e-mailowy biuro@aromalinea.pl . W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji PPHU AROMALINEA Żaneta Szecówka-Szczepanek  traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia

  17. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową www.aromalinea.pl  (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.aromalinea.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

  18. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość :

a) dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.aromalinea.pl,

b) jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,

c) jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,

d) opiniowania produktów bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,

19. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link służący do aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

20. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

21. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient :

a) wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie www.aromalinea.pl i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

1) realizacji umowy przez Sprzedającego,

2) informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.aromalinea.pl ,

b) powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego www.aromalinea.pl,

c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

22. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz ich poprawiania.

23. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy  www.aromalinea.pl Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu  www.aromalinea.pl  z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu www.aromalinea.pl

24. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.aromalinea.pl  z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy www.aromalinea.pl

25. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.aromalinea.pl  wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

26. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym www.aromalinea.pl należy kliknąć wybrany produkt, określając przy tym liczbę sztuk danego produktu, sposób płatności i wysyłki.

27. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

28. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

IV. Dostawa

29.   Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.aromalinea.pl oraz zakupionych telefonicznie lub e-mailowo realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

30. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej do wskazanego przez Klienta adresu.

31. Klient może także odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy PPHU AROMALINEA Żaneta Szecówka-Szczepanek , ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

32. Koszt dostawy zakupionych produktów jest przedstawiony na stronie www.aromalinea.pl podczas składania / finalizowania zamówienia.

33. PPHU AROMALINEA zamawia usługę dostawy wybranego produktu w imieniu Klienta, ale nie odpowiada za usługi Poczty Polskiej i firm Kurierskich odnoszących się do czasu i jakości dostawy.

34. Termin finalizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do  8 dni roboczych.

35. W wypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, oraz za tą samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia
i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego włącznie. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

36. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania zamówienia Klientowi, przechodzi na niego prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki bądź produktu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem biuro@aromalinea.pl oraz wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.aromalinea.pl/regulamin/ a opisanego jako „Formularz Zgłoszenia Reklamacji”.

37. Jakiekolwiek uszkodzenia produktu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem  biuro@aromalinea.pl oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

38. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, PPHU AROMALINEA może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

39. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby firmy  PPHU AROMALINEA (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). PPHU AROMALINEA umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@aromalinea.pl.
Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej www.aromalinea.pl/regulamin/ a opisanego jako „Formularz Zwrotu Zakupionego Produktu”

40. Zwracany produkt musi spełniać poniższe wymogi :

a) być w niepogorszonym stanie,

b) posiadać oryginalne metki i zabezpieczenia fabryczne,

c) posiadać oryginalne opakowanie,

d) odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie transportu,

e) do przesyłki dołączony wypełniony „Formularz Zwrotu Zakupionego Produktu” lub wysłany na adres e-mailowy biuro@aromalinea.pl,

f) w przesyłce powinien znajdować się oryginalny dowód zakupu.

41. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako wydanie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

42. Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do wyprodukowania produktu według konkretnej specyfikacji konsumenta (zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb),

43. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny.

44. Produkt należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

45. Przesyłka ze zwracanym produktem odesłana na koszt PPHU AROMALINEA nie zostanie przyjęta.

46. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

47. W przypadku zwrotu produktu, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PPHU AROMALINEA, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

48. PPHU AROMALINEA dokona niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego produktu od Klienta, zwrotu zapłaty pomniejszone o koszty dostawy (wysyłki do Klienta) na wskazany w „Formularzu Zwrotu Zakupionego Produktu” rachunek bankowy.

49. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). PPHU AROMALINEA informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza siedzibą firmy zgodnie z wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu (nie prowadzi akwizycji).

VI. Warunki Gwarancji i Reklamacji

50. Każdy zakupiony produkt posiada 12-miesięczną gwarancję na warunkach producenta :

a) naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności standardowych przewidzianych w instrukcji obsługi do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

b) gwarancja obejmuje usterki produktów wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane wadami produkcyjnymi. Gwarancji nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

51. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę kupna przysługuję prawo do reklamacji. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty przekazania produktu w siedzibie PPHU AROMALINEA.

52. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem 505 230 794 lub drogą elektroniczną pod adresem biuro@aromalinea.pl. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił formularz znajdujący się na stronie internetowej  www.aromalinea.pl/regulamin/ a opisanego jako „Formularz Zgłoszenia Reklamacji”. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, Klient otrzyma zwrotnie informację o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

53. Reklamowany produkt musi spełniać poniższe wymogi :

a) odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w trakcie transportu,

b) do przesyłki dołączony wypełniony lub wysłany na adres e-mailowy biuro@aromalinea.pl „Formularz Zwrotu Zakupionego Produktu” z dokładnym opisem usterki, z danymi osobowymi, z kontaktem telefonicznym i e-mailowym.

c) w przesyłce powinny znajdować się : oryginalny dowód zakupu lub jego ksero, karta gwarancyjna (w przypadku jej wydania),

54. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt na własny koszt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego : PPHU AROMALINEA Żaneta Szecówka-Szczepanek ul. Leśniowska 85, 42-310 Żarki

55. Przesyłka z Reklamowanym produktem wysłana na adres i na koszt PPHU AROMALINEA nie zostanie przyjęta.

56. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

57. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

58. Odbiór reklamowanego produktu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

59. Większość produktów oferowanych przez PPHU AROMALINEA posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

60. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

FORMULARZE DO POBRANIA :

formularz-zgloszenia-reklamacji

formularz-zwrotu-zakupionego-produktu